Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

God organisk tillväxt trots störningar i försörjningskedjan

FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Nettoomsättningen ökar med 21 procent till 205 (170) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 18 procent.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 5 procent till 15 (16) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,1 (-0,5) MSEK. Under 2021 påverkades rörelseresultatet med direkta förvärvskostnader om -1,4 MSEK.
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 5,9 (20) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,55 (0,61) SEK.
  • Soliditeten uppgår till 67 (49) procent.
Kvartal 1 Helår
2022 2021 2021
Rörelsens intäkter, MSEK 205,1 170,0 736,5
Bruttomarginal, % 28,3 28,9 28,1
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 15,4 16,2 65,8
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 7,5 9,5 8,9
Periodens resultat, MSEK 10,6 10,8 47,1
Resultat per aktie, SEK 0,55 0,61 2,62

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Alcadon har genomfört en riktad nyemission om ca 1,28 miljoner aktier och tillförts cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader. Alcadon avser att använda emissionslikviden från nyemissionen till att stärka den finansiella beredskapen för att möjliggöra fortsatt expansion genom ytterligare förvärv i enlighet med Bolagets strategi.
  • Etablering har skett i Nederländerna genom grundandet av Alcadon B.V.
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,50 SEK per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Stockholm den 22 april 2022

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-22 08:00 CET.