Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Fortsatt god omsättnings- och resultattillväxt samt förvärv i Belgien

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökar med 86 procent till 206 (111) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 86 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 62 procent till 15 (9,4) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,6 (0,9) MSEK. Rörelseresultatet påverkas negativt med direkta förvärvskostnader om -0,8 MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till -8 (21) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 0,60 (0,38) SEK.
 • Soliditeten ligger oförändrad på 49 procent.

HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökar med 57 procent till 736 (468) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 59 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 53 procent till 66 (43) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -2,4 (-0,9) MSEK. Rörelseresultatet påverkas negativt med direkta förvärvskostnader om -2,3 MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 18 (31) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 2,62 (1,72) SEK.
 • Soliditeten minskar under perioden till 49 procent från 52 procent.
Kvartal 4 Helår
2021 2020 2021 2020
Rörelsens intäkter, MSEK 206,4 110,8 736,5 467,6
Bruttomarginal, % 27,3 31,2 28,1 28,7
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 15,2 9,4 65,8 43,1
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 7,4 8,5 8,9 9,2
Periodens resultat, MSEK 11,0 6,3 47,1 29,0
Resultat per aktie, SEK 0,60 0,38 2,62 1,72

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Alcadon förvärvar 80 procent av Belgiska 6X International BV med option på resterande 20 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alcadon har genomfört en riktad nyemission om ca 1,28 miljoner aktier och tillförts cirka 128 miljoner kronor före emissionskostnader. Alcadon avser att använda emissionslikviden från nyemissionen till att stärka den finansiella beredskapen för att möjliggöra fortsatt expansion genom ytterligare förvärv i enlighet med Bolagets strategi.
 • Etablering har skett i Nederländerna genom grundandet av Alcadon B.V.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,50 SEK per aktie.

Stockholm den 22 februari 2022 

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-22 08:00 CET.