Anställda tecknar sig för teckningsoptioner

Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner 2021/2024, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 26 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner.

För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 29 april 2021