Alcadon Group har beslutat om en riktad apportemission om 987.694 aktier som en del av betalningen för förvärvet av brittiska Networks Centre

Alcadon Group har beslutat om en riktad apportemission om 987.694 aktier som en del av betalningen för förvärvet av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 10 augusti 2022 har Alcadon Group AB (”Alcadon”) ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag (”NWC”) med planerat tillträde den 17 augusti 2022. En del av köpeskillingen erläggs genom apportemission av aktier i Alcadon motsvarande 72.400.913 SEK. Styrelsen har mot grundval av detta idag beslutat om en riktad nyemission av 987.694 aktier i Alcadon Group AB varav huvudägaren Duncan Lindsay med närstående erhåller 631.477 aktier och övriga nio aktieägare 356.217 aktier till teckningskursen 73,30 SEK per aktie. Antal aktier i Alcadon Group AB efter genomförd emission ökar från 19.625.129 till 20.612.823.

Stockholm den 17 augusti 2022