Alcadon Group förvärvar irländska Wood Communications Ltd

Alcadon Group AB (publ) (”Alcadon” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att förvärva irländska Wood Communications Ltd. (”Wood Communications”), genom förvärv av samtliga aktier i dess moderbolag Lewralos Limited, en av Irlands ledade distributörer av nätverksprodukter, från Keith Mahony och Derek Finlay (”Säljarna”). Köpeskillingen uppgår, på kassa och skuldfri basis, till 10,1 miljoner euro (motsvarande cirka 113,5 [1] miljoner kronor ), varav högst 25 procent av köpeskillingen erläggs genom en apportemission av aktier i Alcadon till Säljarna vid tillträdet, vilket väntas ske den 2 april 2024, och resterande del erläggs genom en kontantlikvid. En villkorsbaserad tilläggsköpeskilling (s.k. earn-out) om maximalt cirka 2,9 miljoner euro (cirka 32,6 miljoner kronor) kan komma att utgå om vissa villkor uppfylls under perioden fram till och med tre år efter tillträdet, där en del av tilläggsköpeskillingen kan komma att erläggas genom en kvittningsemission, villkorat av bolagsstämmans godkännande. Genom förvärvet förväntas Alcadon erhålla ett flertal synergier på både kort och lång sikt, till exempel en bredare kundbas i Europa, förbättrat samarbete med leverantörer, samt nya distributionsmöjligheter av Alcadons produkter.

Alcadon har en tydlig tillväxtstrategi och en framgångsrik historia av att förvärva komplementär verksamhet inom nätverksinfrastruktur och datakommunikation. I dag den 6 mars 2024 tecknade Alcadon avtal med Säljarna om att förvärva irländska Wood Communications Ltd. genom förvärv av 100 procent av aktierna i dess moderbolag Lewlaros Limited. Genom förvärvet breddar Alcadon sin distribution av nätverksinfrastruktur på intilliggande geografiska marknader. Bolaget befäster även sin position inom det för Bolaget viktiga datacentersegmentet. Förvärvet av Wood Communications bedöms vidare kunna innebära andra operationella synergier, intäktssynergier samt marginalförbättringar, till exempel via närmare samarbete med Alcadons tidigare förvärvade bolag Network Centre. Alcadon anser att förvärvet medför ett stabilt kassaflöde och därmed en attraktiv avkastning på sysselsatt kapital samt en positiv effekt på vinst per aktie och kassaflöde per aktie.

Om Wood Communications
Wood Communications, grundat 1924, är en av Irlands ledande distributör av nätverksprodukter och -system för datakommunikation, datacenter, telekom och säkerhetsindustrin. Wood Communications har i dag 16 anställda och över 500 kunder, till vilka de tillhandahåller nätverkslösningar över hela Irland och övriga Europa.

Wood Communications omsatte under det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (1 april 2022 – 31 mars 2023) 12,4 miljoner euro, med ett justerat[2] rörelseresultat före avskrivningar (”EBITDA”) på 2,2 miljoner euro, vilket motsvarar en justerad[3] EBITDA-marginal om 17,7 procent. Cirka 40 procent av nettoomsättningen under perioden genererades från kundsegmentet datacenter, cirka 40 procent från segmentet kommersiella fastigheter (kablage och tillbehör), och cirka 20 procent från bredband, industriella kunder och säkerhet. Försäljningen sker till en bred grupp av kundkategorier, inklusive installatörer, datacenter, energiproducenter och återförsäljare. Cirka 22 procent av Wood Communications nettoomsättning genereras från dess största kund och cirka 50 procent från dess tio största kunder. En majoritet av verksamhetens 20 största kunder har varit kunder till Wood Communications sedan åren 1997-2013 vilket underbygger starka och långa kundrelationer till verksamheten.

”Förvärvet av Wood Communications är i linje med vår strategi att skapa en stark europeisk position inom nätverksinfrastruktur genom förvärv av bolag med stark lönsamhet och marknadsposition. Wood Communications har en stark marknadsnärvaro etablerad utifrån kundrelationer som sträcker sig över flera år. Som en del av Alcadon Group kommer Wood Communications produkt- och serviceerbjudande på den irländska marknaden expandera, tillsammans med växande internationell försäljning genom att stötta större kunder i deras expansion på den europeiska marknaden. Förvärvet förväntas också förbättra Alcadons förmåga att nå större datacenterkunder i ett flertal marknader. Från ett aktieägarperspektiv är detta ett värdehöjande förvärv med en initial köpeskilling och villkorsbaserad tilläggsköpeskilling (s.k. earn-out) där våra aktieägare erhåller ökad vinst per aktie, ökat operationellt kassaflöde per aktie samt attraktiv avkastning på sysselsatt kapital. Wood Communications har förmågan att genera starka kassaflöden och marginaler vilka kommer bidra positivt till Koncernens utveckling från dag ett. Vi tycker att Wood Communications, som ett fristående företag, ska betraktas som ett stabilt och lönsamt, kassaflödesgenererade bolag i tillägg till dess synergipotential tillsammansmed Alcadon.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Keith och Derek och deras team. Keith och Derek kommer också att vara betydande aktieägare i Alcadon Group och vi välkomnar dem som sådana”, kommenterar Alcadons VD Sonny Mirborn

Keith Mahony, VD för Wood Communications, kommenterar: “Alcadons förvärv är en utmärkt möjlighet för Wood Communications. I år firar vi 100 år i branschen och vet att det här är nästa steg mot vår resa av ytterligare 100 år av gemensam verksamhet. Vi är väldigt glada att få dela denna nyhet med våra kunder och leverantörer och vet att det garanterat kommer addera till vår tillväxt och främja våra ambitioner inom den bredare europeiska datacentermarknaden och kommunikationsmarknadsplatser. Förvärvet tillåter oss att bedriva verksamheten som tidigare, men med stöttning från att vara del av en större koncern och nätverk i Europa. Ledningsgruppen kommer bibehållas och både Derek Finlay och jag blir aktieägare i Alcadon. Wood Communications kommer fortsätta under samma namn och med samma produkterbjudande, men vi hoppas att under de kommande månaderna kunna addera till produktutbudet som en följd av förvärvet. De respektive verksamheterna kommer fortsätta som de är, och Wood Communications kommer fortsättningsvis vara en decentraliserade beslutsfattande enhet.

Wood Communications delägare och försäljningsdirektör, Derek Finlay, säger: “Alcadons förvärv tillåter Wood Communications att möta våra kunders förändrade behov, lokalt såväl som i Europa. Efterfrågan och geografiska krav hos Wood Communications kunder är ständigt under förändring. Vi arbetar med en mängd globala kunder i växande marknader och när Wood Communications nu blir en del av Alcadonkoncernen öppnar det kollektivt upp för fler möjligheter. Jag är förväntansfull och ser fram emot att växa verksamheten tillsammans i ytterligare 100 år.”

Operationell och finansiell påverkan av transaktionen
Genom förvärvet förväntas Alcadon att få en bredare exponering mot nya marknader och kunder i Europa, samt erhålla synergier mellan Bolagets och förvärvets produktutbud. Förvärvet möjliggör även nya distributionsrätter i Irland, samarbete med Alcadons tidigare förvärv Network Centre samt möjligheter för Alcadon att bidra till förvärvets expansion i Europa.
Efter slutfört förvärv kommer Keith Mahoney, VD, och Derek Finlay, försäljningsdirektör, ha ett betydande ägande i Alcadon Group. Wood Communications kommer att fortsätta att verka som ett självständigt bolag inom Alcadonkoncernen, i enlighet med Alcadons strategi att arbeta med decentraliserade affärsenheter med synergipotential.

Finansiell översikt proforma
Nedan presenteras en preliminär oreviderad proformaredovisning över resultaträkning inklusive nettoomsättning, EBITDA (justerad för normalisering av extraordinära pensionsavsättningar) samt (justerad) EBITDA-marginal baserat på Alcadons och Wood Communications två senaste stängda räkenskapsår respektive för Alcadons senaste stängda räkenskapsår tillsammans med Wood Communications uppskattade resultat för innevarande räkenskapsår. Syftet är att ge en översikt av den nya koncernens resultaträkning efter förvärvet. Inga synergier har betraktats i resultaträkningen proforma. Det är viktigt att notera att de preliminära oreviderade proformasiffrorna som visas nedan ej har tagit hänsyn till respektive bolags räkenskapsår, vilka skiljer sig åt. Alcadon rapporterar efter kalenderår medan Wood Communications har brutet räkenskapsår. Eventuella säsongsvariationer har därmed inte beaktas i proformaredovisningen. För Wood Communications har beloppen i euro konverterats till kronor med valutakursen SEK/EUR om 11,23760.

(miljoner kronor) Wood Communications Alcadon Group Kombinerat
Räkenskapsår 2021/2022 2022/2023 2023/2024 (1) 2022 2023 2022 (2) 2023 (3) 2023E (4)
Nettoomsättning 87,9 138,9 120,8 1 110,4 1 572,8 1 198,3 1 711,7 1 693,6
EBITDA (5) 13,8 24,5 19,7 84,5 127,6 98,3 152,1 147,3
EBITDA (5)-marginal, % 15,7% 17,7% 16,3% 7,6% 8,1% 8,2% 8,9% 8,7%

1) Räkenskapsåret 1 april 2023 – 31 mars 2024 för Wood Communications har ännu inte avslutats. Angivna siffror inkluderar en av Bolaget gjord uppskattning av belopp för hela räkenskapsåret utifrån information som har erhållits i den due diligence-granskning som har föregått förvärvet. För räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2024 bedöms nettoomsättningen att uppgå till 10,5 – 11,0 miljoner euro, EBITDA (justerad för normalisering av extraordinära pensionsavsättningar) 1,7 – 1,8 miljoner euro, och (justerad) EBITDA-marginal 16,2 – 16,4 procent. Angivna siffror för räkenskapsåret 2023/2024 för Wood Communications utgår från ett medelvärde av det estimerade spannet.
2) Avser för Alcadon räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022 och för Wood Communications räkenskapsåret 1 april 2021 – 31 mars 2022.
3) Avser för Alcadon räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 och för Wood Communications räkenskapsåret 1 april 2022 – 31 mars 2023.
4) Avser för Alcadon räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 och för Wood Communications räkenskapsåret 1 april 2023 – 31 mars 2024
5) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är justerat för normalisering av extraordinära pensionsavsättningar.
 
Nyckeltal

Alcadon Group, kombinerat 2023E (1) Före förvärvet Efter förvärvet (2)
Resultat per aktie (EPS), SEK 1,8 2,1
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), SEK 2,5 2,8
Nettoskuld / EBITDA 2,5x ~2,1x-2,2

1) Avser för Alcadon räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 och för Wood Communications räkenskapsåret 1 april 2023 – 31 mars 2024. Räkenskapsåret 1 april 2023 – 31 mars 2024 för Wood Communications har ännu inte avslutats. Angivna siffror inkluderar en av Bolaget gjord uppskattning av belopp för hela räkenskapsåret utifrån information som har erhållits i den due diligence-granskning som har föregått förvärvet. För räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2024 bedöms nettoomsättningen att uppgå till 1,7 – 1,8 miljoner euro, EBITDA (justerad för normalisering av extraordinära pensionsavsättningar) 10,5 – 11,0 miljoner euro, och (justerad) EBITA-marginal 16,2 – 16,4 procent.
2) Beräknat på en total utspädning motsvarande ~13% av utestående aktier i Bolaget före förvärvet.

Finansiering
Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av kontanter och aktier i Alcadon och bankskuld. Vid transaktionens tillträde, vilket förväntas ske om kring den 2 april 2024, kommer Alcadon betala Säljarna en kontant likvid samt emittera nya aktier i Alcadon motsvarande ett värde om högst 25 procent av köpeskillingen. Huvuddelen av bankskulden är kortfristig och avses användas i syfte att refinansiera befintlig kassa i Wood Communications, och regleras kort efter tillträdesdatum.
Styrelsen i Alcadon avser att, med stöd i bemyndigande lämnat av årsstämman 2023, besluta om en apportemission till Säljarna motsvarande högst 25 procent av köpeskillingen och en riktad nyemission omcirka 75 miljoner kronor som kommer att användas som en del i finansieringen av den kontanta likviden. Detaljerna i den riktade nyemissionen kommer att publiceras separat. 


[1] Beräknat utifrån en EUR/SEK växelkurs om 11,23760.
[2] EBITDA för Wood Communications är justerad för normalisering av extraordinära pensionsavsättningar.
[3] EBITDA för Wood Communications är justerad för normalisering av extraordinära pensionsavsättningar.