Alcadon Group AB avslutar incitamentsprogram

Alcadon Group AB ("Alcadon" eller "Bolaget") avslutar incitamentsprogram 2019/2023:1-6 varigenom sex anställda däribland Bolagets VD och CFO tecknat aktier för totalt 3 702 452 kronor med stöd av teckningsoptioner.

Det incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner av serie 2019/2023:1-6 som Alcadon införde i samband med extra bolagsstämma den 10 juli 2019 med en löptid till april 2023 har nu avslutats. Sammanlagt har deltagarna tecknat 134 929 aktier till en kurs om 27,44 kronor per aktie.

I anslutning till aktieteckningen och i syfte att möjliggöra teckning av nya aktier, har Alcadon återköpt totalt 171 071 av de icke utnyttjade teckningsoptionerna i programmet från Bolagets VD och CFO och ytterligare två av deltagarna för en total köpeskilling om 4 543 646 kronor. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har använts dels för att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning, dels för att täcka deltagarnas skatteeffekter för de sålda optionerna.

De återköpta teckningsoptionerna av serie 2019/2023:1-6 kommer att makuleras. Resterande outnyttjade optioner i serien kommer att förfalla.

Efter att de tecknade aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer det att finnas totalt 21 722 570 utestående aktier och röster i Bolaget och aktiekapitalet kommer att uppgå till totalt 1 049 677,37 kronor.

Stockholm den 23 mars 2023