Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Nettoomsättningen ökar med 94 procent och EBITA förbättras med 96 procent

FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökar med 94 procent till 401 (206) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 90 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 96 procent till 31 (16) MSEK inklusive -0,8 (-0,6) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster samt 1,6 (0) MSEK hänförlig till återförd tilläggsköpeskilling för Alcadon Belgien (tidigare 6X International BV).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 8,4 (-8,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,67 (0,60) SEK.
 • Soliditeten minskar under perioden till 37 procent från 38 procent.

HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökar med 51 procent till 1 110 (737) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 48 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 2 procent till 69 (68) MSEK inklusive -6,4 (-2,6) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster samt 1,6 (0) MSEK hänförlig till återförd tilläggsköpeskilling för Alcadon Belgien (tidigare 6X International BV). Året belastas också med förvärvskostnader om -4,3 (-2,3) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 24 (18) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 1,86 (2,62) SEK.
 • Soliditeten minskar under perioden till 37 procent från 49 procent.
Kvartal 4 Helår
2022 2021 2022 2021
Rörelsens intäkter, MSEK 401,2 206,4 1 110,4 736,5
Bruttomarginal, % 25,3 27,3 25,5 28,1
EBITA, MSEK 30,5 15,6 68,6 67,5
EBITA, % 7,6 7,6 6,2 9,2
Periodens resultat, MSEK 13,9 11,0 37,1 47,1
Resultat per aktie, SEK 0,67 0,60 1,86 2,62

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser har skett under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen har beslutat att under 2023 påbörja processen med att byta lista från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaqs huvudlista i Stockholm. Beslutet är en avsiktsförklaring och ansökan till Nasdaq bedöms lämnas in under 2024.
 • Mot bakgrund av genomfört förvärv av Networks Centre samt en fortsatt förväntad god tillväxt, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2022.

Stockholm den 21 februari 2023

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-21 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Year-end report 1 January – 31 December 2022
 Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2023