Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Fortsatt organisk vinsttillväxt och god utväxling från förvärv

FÖRSTA KVARTALET 2021

  • Nettoomsättningen ökar med 30,2 procent till 170,0 (130,6) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 33,3 procent.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 71,9 procent till 16,2 (9,4) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,5 MSEK (-3,5). Rörelseresultatet påverkas negativt med förvärvskostnader om -1,4 MSEK.
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 20,0 (2,7) MSEK.
  • Resultat per aktie ökar till 0,61 (0,38) SEK.
  • Soliditeten minskar till 46,3 procent från 46,9 procent i Q1 2020.
Kvartal 1 Helår
2021 2020 2020
Rörelsens intäkter, MSEK 170,0 130,6 467,6
Bruttomarginal, % 28,9 24,5 28,7
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 16,2 9,4 43,1
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 9,5 7,2 9,2
Periodens resultat, MSEK 10,8 6,4 29,0
Resultat per aktie, SEK 0,61 0,38 1,72

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Alcadon har genomfört en riktad apportemission om 981 780 aktier som en del i fullföljandet av förvärvet av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH den 7 januari 2021. Bolagen konsolideras från och med den 7 januari 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

Stockholm den 23 april 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-23 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag 6X International i Danmark och Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021
 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 23 april 2021