Bokslutskommuniké januari – december 2019

HELÅRETS FÖRSÄLJNING 485,2 (544,2) MSEK OCH EBIT 31,1 (56,9) MSEK

Fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen minskar med 13,9 procent till 118,1 (137,2) MSEK
· Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 51,4 procent till 5,8 (11,9) MSEK 
· Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 43,2 (42,7) MSEK
· Periodens resultat minskar med 62,4 procent till 3,1 (8,2) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,49) SEK
· Soliditeten ökar från 44,0 procent till 47,8 procent

Helåret 2019

· Nettoomsättningen minskar med 10,8 procent till 485,2 (544,2) MSEK
· Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 45,4 procent till 31,1 (56,9) MSEK
· Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 35,6 (52,8) MSEK 
· Periodens resultat minskar med 46,2 procent till 19,5 (36,2) MSEK
· Resultat per aktie 1,15 (2,17) SEK
· Soliditeten ökar från 45,7 procent till 47,8 procent

Väsentliga händelser under kvartalet

· Ny CFO har tillträtt den 1 oktober
· Nytillsatt ledningsgrupp sedan den 1 oktober

Händelser efter periodens utgång

· Pierre Fors har vid årsskiftet ersatt Jonas Mårtensson som styrelseordförande i enlighet med beslut på årsstämman 2019. Jonas Mårtensson kvarstår som styrelseledamot.
· Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019

 

Stockholm den 14 februari 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: 070 639 5092

E-post: smi@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00.

Fullständig bokslutskommuniké är tillgänglig via länken https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

 Alcadon Group Årsredovisning 2019
 Delårsrapport januari - september 2019