Kommuniké från Årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2017

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2016 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning utgår och att totalt 38 239 820 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman valde styrelseledamöterna Jonas Mårtensson, Arne Myhrman, Stefan Charette och Pierre Fors.

Årsstämman valde Jonas Mårtensson till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till totalt 480 000 kronor att fördelas enligt följande;

Styrelseordförande 240 000kr och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med 120 000 kronor per ledamot.

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2018. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade inrättande av följande principer till valberedning.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5% av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens skall utses och arbeta gäller årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

Bemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 635 245 aktier, motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara bolagets kapitalinsats vid förvärvet.

Stockholm tisdagen den 25 april 2017

Alcadon Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 14:00.

 Alcadon och Riksbyggen har ingått avtal avseende material för bostadsprojekt
 Delårsrapport januari - mars 2017