Strategi & styrning

Alcadon Groups strategi är att tillväxt skall ske organiskt och genom förvärv.

Organisk tillväxt sker genom kontinuerlig utveckling av bolagens affärsmodeller kombinerat med en flexibel organisation och en kontinuerlig analys av marknadens drivkrafter.

En utgångspunkt vid förvärv av verksamheter är att dessa ska förstärka Alcadon Groups totala erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernens kundunderlag. Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och en beprövad affärsmodell.

Varje dotterbolag i koncernen ska sträva efter att identifiera och realisera synergier mellan bolagen när vinsten är större än samordningskostnaderna.