Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Fortsatt stark utveckling där nettoomsättningen ökar med 90 procent och EBITA förbättras med 77 procent

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Nettoomsättningen ökar med 90 procent till 389 (206) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 87 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 77 procent till 28 (16) MSEK inklusive -3,3 (-0,6) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster.
  • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 20 (5,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,56 (0,55) SEK.
  • Soliditeten ökar under perioden till 39 procent från 37 procent.
Kvartal 1 Helår
2023 2022 2022
Rörelsens intäkter, MSEK 388,8 205,1 1 110,4
Bruttomarginal, % 26,0 28,3 25,5
EBITA, MSEK 28,1 15,8 68,6
EBITA, % 7,2 7,7 6,2
Periodens resultat, MSEK 11,6 10,6 37,1
Resultat per aktie, SEK 0,56 0,55 1,86

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Alcadon har genom sitt belgiska dotterbolag Alcadon B.V. tecknat ett femårigt ramavtal med Fiberklaar i Belgien, för leverans av fiberoptiskt material för FTTH-utbyggnad. Volymerna enligt ramavtalet uppgår till cirka 16 miljoner euro fram till 2027. Projekten förväntas huvudsakligen starta 2024 och kommer att innebära en viss lageruppbyggnad under 2023.
  • Styrelsen har beslutat att under 2023 påbörja processen med att byta lista från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaqs huvudlista i Stockholm. Beslutet är en avsiktsförklaring och ansökan till Nasdaq bedöms lämnas in under 2024.
  • Alcadon har genomfört en riktad nyemission av aktier till befintliga och nya investerare. Genom nyemissionen tillfördes Alcadon cirka 52,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Efterfrågan att delta i emissionen var stark och överskred emissionsvolymen med 2,1 gånger. Antal aktier i Alcadon Group AB ökade från 20 612 823 till 21 587 641 efter genomförd emission.
  • Alcadon avslutar incitamentsprogram 2019/2023:1-6 varigenom sex anställda däribland Bolagets VD och CFO tecknat aktier med stöd av teckningsoptioner. Antal aktier i Alcadon Group AB ökade från 21 587 641 till 21 722 570.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Stockholm den 28 april 2023

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-28 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Interim report 1 January – 31 March 2023
 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 28 april 2023