Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

God försäljningsutveckling med framgångsrik start i Storbritannien men fortsatt valutamotgång

TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökar med 58 procent till 288 (183) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 54 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskar med 35 procent till 12 (18) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,8 (-0,7) MSEK och förvärvskostnader om -4,3 (0) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 22 (-9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,23 (0,71) SEK.
 • Soliditeten minskar under perioden till 38 procent från 65 procent.

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökar med 34 procent till 709 (530) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 31 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskar med 27 procent till 38 (52) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -4,4 (-1,5) MSEK och förvärvskostnader om -4,3 (-1,5) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 15 (26) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 1,18 (2,03) SEK.
 • Soliditeten minskar under perioden till 38 procent från 49 procent.
Kvartal 3 januari – september Helår
2022 2021 2022 2021 2021
Rörelsens intäkter, MSEK 288,0 182,7 709,2 530,1 736,5
Bruttomarginal, % 23,5 27,8 25,7 28,5 28,1
EBITA, MSEK 11,6 17,7 38,1 51,9 67,5
EBITA, % 4,0 9,7 5,4 9,8 9,2
Periodens resultat, MSEK 4,7 12,8 23,2 36,1 47,1
Resultat per aktie, SEK 0,23 0,71 1,18 2,03 2,62

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Alcadon Group förvärvar Networks Centre Holding Ltd med verksamhet i Storbritannien och Nederländerna och tillträdde den 17 augusti 2022.
 • Alcadon har i samband med förvärvet av Networks Centre Ltd refinansierat befintligt lån om 130 MSEK och tagit upp nytt lån om 250 MSEK på 3+1 år.
 • Styrelsen i Alcadon har beslutat om nya finansiella mål över en konjunkturcykel för Alcadon Group samt Vision 2025.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Stockholm den 28 oktober 2022

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 08:00 CET.