Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2023

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 22 april 2022 informeras om att Alcadons valberedning inför årsstämman 2023 är sammansatt att som ledamöter omfatta Anders Bladh (Ribbskottet AB), Sven Thorén (utsedd av Athanase), , Mikael Vaezi (Investment AB Spiltan) samt Pierre Fors (styrelseordförande i Alcadon).   

Valberedningen representerar 29,4 % av antalet aktier och röster i Alcadon och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.
 

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2023 års årsstämma avseende;

  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.
  • principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till Anders Bladh eller Pierre Fors. För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2023 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 3 februari 2023.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2023 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Pierre Fors, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras under slutet av mars, 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 – 666 80 45, email: andersbladh@outlook.com

Pierre Fors, styrelseordförande i Alcadon Group AB, 070 – 717 77 91, email: pfh@alca.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 15:00.