Alcadon Group har beslutat om en apportemission om 733 661 aktier som en del av betalningen för förvärvet av irländska Wood Communications

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 6 mars 2024 har Alcadon Group AB (”Alcadon”) tecknat avtal om att förvärva irländska Wood Communications Ltd., genom förvärv av samtliga aktier i dess moderbolag Lewralos Limited med planerat tillträde den 2 april 2024. En del av köpeskillingen, motsvarande 27 438 921 SEK, erläggs genom apportemission av aktier i Alcadon. Styrelsen har mot bakgrund av detta och i samband med tillträdet av Lewralos Limited, idag beslutat om en apportemission av 733 661 aktier i Alcadon till säljarna Keith Mahony och Derek Finlay ”(Säljarna”) till en teckningskurs om 37,40 SEK per aktie. I enlighet med förvärvsavtalet mellan Alcadon och Säljarna motsvarar teckningskursen den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Alcadons aktie under perioden från och med den 29 februari 2024 till och med den 13 mars 2024. Antalet aktier och röster i Alcadon efter genomförd emission ökar från 23 777 365 till 24 511 026.