Alcadon Group beslutar om nya finansiella mål och Vision 2025

Styrelsen i Alcadon har beslutat om nya finansiella mål över en konjunkturcykel för Alcadon Group samt Vision 2025. De uppdaterade finansiella målen innebär ett fortsatt fokus på lönsam tillväxt både organiskt och genom förvärv och ska ta Alcadon till att bli en välrenommerad europeisk premiumpartner verksam inom noggrant utvalda affärsområden relaterade till digitaliseringen av samhället.

Alcadon kommer under morgondagens kapitalmarknadsdag att gå igenom bolagets affärsmodell och strategi, produkterbjudande, olika marknader, finansiell ställning och Vision 2025 samt uppdaterade finansiella mål. 

Finansiella mål

  • Tillväxt – Årlig omsättningstillväxt på 20 procent
  • Lönsamhet – EBITa-marginal överstigande 10 procent
  • Skuldsättning – Netto räntebärande skulder/EBITDA (rullande 12 månader) mellan 2 till 3

Vision 2025

  • Nettoomsättning – 2.600 MSEK
  • EBITa – 280 MSEK
  • EBITa % – 10,8 %

Övriga väsentliga mål

  • Kundlojalitet – Net Promoter Score överstigande 30
  • Medarbetarengagemang – Employee Net Promoter Score (eNPS) överstigande 30

Vidare avser styrelsen och ledning att under 2023 utreda möjligheten att byta lista från Nasdaq First North till Nasdaq Main Market.

Tillväxt – Alcadon ska ha en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på minst 20 procent över en konjunkturcykel. Omsättningstillväxten ska genereras organiskt och genom förvärv.

Lönsamhet – Alcadons årliga genomsnittliga EBITa-marginal ska överstiga 10 procent över en konjunkturcykel. EBITa definieras som rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar.

Skuldsättning – Alcadons långsiktiga skuldsättning ska ligga mellan 2 till 3 gånger EBITDA. EBITDA definieras som rörelseresultat före avskrivningar.

Kundlojalitet – mäts genom Net Promoter Score (NPS) vilket ger ett mått på hur villiga kunder är att rekommendera Alcadon. NPS mäts genom att kunder rankar Alcadon på en skala från 1-10 där man sedan ställer antal ambassadörer mot antal kritiker. Ambassadörer bedöms vara alla som svarat mellan 9-10 medans kritiker bedöms vara alla som svarat mellan 1-6.

Medarbetarengagemang – mäts genom Employee Net Promoter Score (eNPS) vilket ger ett mått på hur villiga medarbetarna är att rekommendera sin arbetsplats. Anställda rankar Alcadon på en skala från 1-10 där man sedan ställer antal ambassadörer mot antal kritiker. Ambassadörer bedöms vara alla som svarat mellan 9-10 medans kritiker bedöms vara alla som svarat mellan 1-6.

Stockholm den 28 september 2022

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-28 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon Group decides on new financial targets and Vision 2025
 Invitation to Alcadon Group's Capital Markets Day 29 September 2022