Alcadon Group avser kalla till Extra bolagsstämma och föreslår incitamentsprogram till den tillträdande verkställande direktören

Styrelsen i Alcadon Group AB (publ) (”Alcadon” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 4 juli 2024 för att fatta beslut om ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner till den tillträdande verkställande direktören i Bolaget.

Alcadon meddelade genom pressmeddelande den 16 april 2024 att verkställande direktören Sonny Mirborn lämnar Alcadon under hösten 2024. Bolaget har rekryterat en ny verkställande direktör, vilket offentliggjorts i separat pressmeddelande tidigare idag, varvid styrelsen i Bolaget önskar kunna erbjuda den tillträdande verkställande direktören teckningsoptioner som en del av den verkställande direktörens ersättningspaket. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om ett incitamentsprogram bestående av 200 000 teckningsoptioner med rätt att teckna högst 200 000 nya aktier i Bolaget.

Teckningsoptionerna ska tecknas av den tillträdande verkställande direktören till ett pris motsvarande gällande marknadsvärde, beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel, vid tidpunkten för teckningen av teckningsoptionerna. Varje teckningsoption medför rätt att under perioden från och med den 1 maj 2028 till och med den 31 maj 2028 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara hundrafyrtiofem (145) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Nordics officiella kurslista fem (5) handelsdagar före den extra bolagsstämman (27 juni – 3 juli 2024). Det fullständiga förslaget framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman som kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.