Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

God tillväxt och stark resultatökning

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökar med 92 procent till 182,7 (95,1) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 93 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 157 procent till 17,3 (6,7) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,9 (-0,8) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till -8,8 (-16,8) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 0,71 (0,24) SEK.
 • Soliditeten ökar under det tredje kvartalet till 49,2 procent från 45,7 procent.

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökar med 49 procent till 530,1 (356,8) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 50 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 50 procent till 50,7 (33,7) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -1,9 (-1,8) MSEK. Rörelseresultatet påverkas negativt med förvärvskostnader om -1,5 MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 26,2 (10,3) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 2,03 (1,35) SEK.
 • Soliditeten minskar under perioden till 49,2 procent från 51,9 procent.
Kvartal 3 januari – september Helår
2021 2020 2021 2020 2020
Rörelsens intäkter, MSEK 182,7 95,1 530,1 356,8 467,6
Bruttomarginal, % 27,8 29,9 28,5 27,9 28,7
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,3 6,7 50,7 33,7 43,1
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 9,5 7,1 9,6 9,5 9,2
Periodens resultat, MSEK 12,8 4,0 36,1 22,7 29,0
Resultat per aktie, SEK 0,71 0,24 2,03 1,35 1,72

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Alcadon ingår nytt exklusivt leverantörsavtal på 3+1 år med Norlys i Danmark med bedömd årlig försäljning om 30-35 MDKK.
 • Alcadon har nyligen säkrat sitt 10:e FTTH-projekt i Tyskland till ett värde av 1 MEUR.
 • Alcadon har i juli 2021 refinansierats med SEB som ny huvudbank för koncernen.

Refinansieringen bedöms minska finansieringskostnaderna med ca 2,5-2,7 MSEK före skatt på årsbasis.

 • Alcadon tecknar avtal med Deutsche Glasfaser, en ledande tysk leverantör av FTTH, om leverans av produkter för utbyggnaden av FTTH i Tyskland till ett uppskattat värde om 20 MEUR per år.

Avtalet sträcker sig över 3 + 1 år och leveranser förväntas påbörjas i december 2021.

 • Alcadon har genomfört en riktad nyemission av 500 000 aktier till Consensus Asset Management och tillförs 28 850 000 kronor. Emissionen syftar till att finansiera bolagets fortsatta förvärv och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen med en för bolaget strategiskt viktig aktieägare.
 • Alcadons norska dotterbolag Alcadon AS har, tillsammans med Bravida, vunnit ett projekt till Forsvarsbygg inom Kommersiella Fastigheter till ett uppskattat värde om ca 13 MNOK.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Stockholm den 22 oktober 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon signs agreement with Deutsche Glasfaser, a leading German provider of FTTH, concerning delivery of products for the FTTH roll-out in Germany with an estimated value of EUR 20 mill per year
 Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2022