VD har ordet

ETT TRANSFORMATIVT ÅR MED GRUNDEN LAGD FÖR FORTSATT STARK UTVECKLING

2021 har varit ett bra år för Alcadon. Stark tillväxt, tranformativa förvärv och verksamhet på tre nya geografiska marknader innebär sammantaget en mycket stark grund att stå på. En kapitalinjektion med fler institutionella långsiktiga ägare i ägarkretsen samt en lyckad refinansiering borgar även det för goda förutsättningar framöver.

Utmaningarna till följd av pandemin har stundvis varit svårhanterliga men våra medarbetare har kunnat lösa de flesta problem vilket bidragit till den positiva utveckling koncernen upplevt under 2021. Rysslands invasion av Ukraina är givetvis fruktansvärd och våra tankar och stöd går till offren för denna tragedi. Ur ett operativt perspektiv påverkas Alcadon av konflikten indirekt men hanterbart likt en förlängning av de problem som relaterar till pandemin.

För helåret 2021 ökade koncernens nettoomsättning med 57 procent till 736 MSEK. Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 53 procent till 66 MSEK och resultat per aktie med 52 procent. Exklusive direkta förvärvskostnader
och negativ valutapåverkan ökade rörelseresultatet med 64 procent. Bruttomarginalerna och rörelsemarginalerna var relativt stabila på 28 respektive 9 procent. Den finansiella situationen är god med en fortsatt hög soliditet, 49
procent, och en nettoskuld, inklusive leasingskulder, på 152 MSEK per 31 december 2021. En nyemission har under Q1 2022 tillfört ca 128 Mkr före emissionskostnader.

Året avslutades starkt med 86 procent ökning av nettoomsättningen. Koncernens operativa och finansiella möjligheter att skapa organisk och förvärvsbaserad tillväxt under 2022 är mycket goda.

Förutsättningarna är också goda för en positiv branschutveckling. Behovet av en stark nätverksinfrastruktur och god uppkoppling ökar i takt med ökade datamängder. Att datamängderna ökar är ofrånkomligt när människor söker flexibilitet och teknikskiftet mot 5G skapar nya möjligheter. Detta leder till både fler statliga och privata åtgärder som gynnar utbygganden av en digital infrastruktur.

Idag är den positiva utvecklingen inom bredbandsutbyggnaden och datacentersegmentet mycket påtaglig på flera marknader och tillväxten inom radio/5G-lösningar blir gradvis mer framträdande. 80 procent av bandbredden nyttjas dessutom inomhus vilket ofrånkomligen leder till ökade krav på fastigheter framöver, ett område där Alcadon traditionellt varit mycket starka.

Alcadons satsningar de senaste åren har varit fokuserat på att stärka koncernens position ytterligare mot de mest tydliga tillväxtsegmenten inom vår kärnverksamhet. Det arbetet har varit framgångsrikt och bör ge oss möjligheter
att ta marknadsandelar framöver i en mycket intressant tillväxtbransch.

THE ALCADON WAY

Under året har vi tydliggjort vår strategi och vägen framåt samt förtydligat vår kultur och syftet med vår verksamhet. Detta har lagt grunden till den expansion vi avser att genomföra
under kommande åren.

Koncernens syfte och övergripande mål är tydligt relaterat till samhällets digitalisering där Alcadon på ett framträdande sätt skall möjliggöra skapandet av en uppkopplad värld. Senast 2025 skall vi vara en välrenommerad europeisk
aktör inom premiumsegmentet i väl utvalda områden relaterade till samhällets digitalisering.

Vi förblir vid vår läst och expanderar på ett väl genomtänkt sätt inom områden vi förstår och bemästrar. Detta gör vi med ett europeiskt perspektiv och i samklang med våra kärnvärden.

ORGANISK UTVECKLING OCH FÖRVÄRV

Vårt fokus är i grunden lönsam tillväxt. Varje del av koncernen skall ha en tydlig organisk tillväxtplan med distinkta mätbara initiativ som följs upp regelbundet och med en tydlig koppling till vår vision.

Flera högpresterande individer har anslutit sig till oss senaste månaderna och kommer att bidra till att accelerera vår organiska tillväxt. Att vi har mycket engagerade och nöjda medarbetare, en aktiv hållbarhetsagenda och en tydlig vision bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare. Inom koncernen fokuserar vi idag på att skapa nya intäktströmmar med korsförsäljning och produktlanseringar på flera geografiska marknader.

Vid varje givet strategiskt vägval gör vi alltid en bedömning huruvida organiska åtgärder eller förvärv är mest lämpligt. När geografisk expansion sker är ofta förvärv att föredra och är den metod vi valt vid expansion till Danmark, Belgien och Tyskland.

Om ett förvärv är aktuellt vill vi känna oss mycket komfortabla med att koncernen blir starkare och att förvärvet är industriellt logiskt. Över tid har vi skapat en gedigen och genomarbetad förvärvsprocess för att säkerställa värdeskapande. Våra förvärv blir framgångsrika när integrationsprocessen och synergirealiseringen startar redan vid första kontakten, när vi håller oss till vår kärnkompetens och när vi säkerställer kulturella och strategiska likheter.

Idag har vi en mycket gedigen pipeline av potentiella förvärv och intresset för att ansluta sig till Alcadon är stort. Utifrån detta väljer vi våra förvärv med omsorg.

2022

Vi ser nu fram emot ett nytt givande år. Omvärldsfaktorerna till trots är vi trygga med att 2022 blir ett bra år för Alcadon.

Med vår etablering i Benelux har vi skapat ytterligare möjligheter för tillväxt och breddat koncernens geografiska bredd i linje med vår europeiska strategi. Nederländerna och Belgien är dessutom två mycket intressanta marknader i vår bransch kommande år.

2022 kommer präglas av fortsatta tillväxtinitiativ med fokus på ett antal produktlanseringar i flera länder och satsningar på att dra nytta av den kompetens som finns inom koncernen. Tanken är även att tillväxten skall stödjas av fler värdeskapande förvärv.

RESAN FORTSÄTTER

Tiden efter noteringen 2016 har präglats av en serie värdeskapande förvärv och en mycket intressant marknadsutveckling. 2019 initierades ett förändringsprojekt där koncernen skulle ta nästa kliv. Fokus var till en början stärkt lönsamhet genom ökad effektivitet och förbättrade bruttomarginaler. Det arbetet var mycket framgångsrikt och fortsatte 2020 med investeringar i logistikkapacitet och riktade satsningar mot tillväxtsegment.

2021 var, som nämnts, ett transformativt år då vi med en god lönsamhet och en stark organisatorisk grund kunde ta klivet ut i Europa och öka ambitionerna ytterligare. När vi nu skall summera 2021 så är det med tillfredsställelse. Vi kan konstatera att våra förvärv levererar och vår integrationsmodell fungerar. Utvecklingen i Danmark och Tyskland har varit anmärkningsvärd med stark lönsam tillväxt. Förvärvas rätt bolag med rätt medarbetare i en bransch vi kan har vi ett bra recept för framgång.

Lönsamhet och tillväxt är inte oförenliga begrepp, det har vi bevisat förr och kommer att sträva mot även i framtiden. Nätverksinfrastruktur är grunden för ett digitaliserat och hållbart samhälle och förutsättningarna för en lönsam tillväxt är mycket goda.

Jag och framförallt våra fantastiska medarbetare ser fram emot att visa vad vi kan åstadkomma.

Sonny Mirborn

Sonny Mirborn
VD och koncernchef