VD har ordet

STARK ORGANISK RESULTATTILLVÄXT OCH GEOGRAFISK EXPANSION

År 2020 kan summeras med att vi uppnått det vi strävat efter trots utmaningar till följd av pandemin. Omfattande satsningar för att stärka vår lönsamhet resulterade i en tillväxt av rörelseresultatet på 39%. Samtidigt har våra förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt stärkts betydligt under året. En tydlig strategisk tillväxtagenda och ett transformativt förvärv borgar för en positiv utveckling i en mycket intressant bransch de kommande åren.

För helåret 2020 ökade rörelseresultatet efter avskrivningar med 39% till 43 MSEK och resultat per aktie ökade med 50%. Nettoomsättningen minskade 3,6% till 468 MSEK. I oförändrad valuta var minskningen av nettoomsättningen 1,1%. Bruttomarginalen ökade från 26,8% till 28,7% och rörelsemarginalen ökade från 6,4% till 9,2%. Soliditeten ökade från 47,8% till 51,9% och kassaflödet från den löpande verksamhet var fortsatt starkt med 31,1 MSEK. Nettoskulden minskade med 8,5 MSEK och uppgick till 101,4 MSEK per 31 december 2020. Sammantaget ett starkt år med väsentligt förbättrade nyckeltal och stark vinsttillväxt på båda våra geografiska marknader.

Det senaste året präglades givetvis av pandemin som inneburit kortsiktiga utmaningar även för vår bransch.

På lång sikt är det tydligt att tillväxtförutsättningarna inom nätverksinfrastruktur stärkts avsevärt till följd av årets utveckling. Arbete hemifrån, krav på stabil och säker uppkoppling och teknikskiftet mot 5G driver utvecklingen till vår fördel. Även om det under närmaste tiden kvarstår osäkerhet till följd av pandemin räknar vi med en positiv utveckling under 2021 som helhet. Inträdet på nya marknader, synergier från förvärvet av 6X International och de satsningar vi genomfört 2019–2020 bör skapa goda förutsättningar för Alcadon-koncernen framöver. Ett flertal betydande kundavtal som tecknades under 2020 borgar även för att det finns ett stort intresse på marknaden för att utveckla affärer med Alcadon.

INDUSTRIELLT LOGISKA FÖRVÄRV OCH GEOGRAFISK EXPANSION

Förvärv är en viktig del av vår strategi. Vår strävan är att kontinuerligt genomföra industriellt logiska förvärv med en tydlig strategisk agenda. Genom att förvärva välskötta, lönsamma bolag inom vår egen kärnaffär och med en tydlig, väl kommunicerad agenda, ökar sannolikheten för en lyckad integration och därmed för en värdeskapande affär. Vi har idag ett starkt erbjudande för entreprenör- styrda verksamheter. Inom koncernen erbjuds ett stort inflytande och självständighet i en entreprenörsdriven omgivning med spetskompetens inom branschen.
En omgivning att utvecklas i och få utbyte av helt enkelt.

Förvärvet av 6X International-koncernen i början av 2021 ger Alcadon en stark position på tillväxtmarknaderna Tyskland och Danmark. Kombinerat med korsförsäljningssynergier och ett omfattande kompetensutbyte kommer denna närvaro att bidra positivt till koncernens utveckling under många år framöver. Alcadon och 6X har samarbetat under 2019 och 2020 och de kulturella likheterna med fokus på entreprenörskap, produktkompetens och premium- lösningar är stora vilket borgar för en god verksamhets- integration. Vår koncernledning stärks även med Susanne Stengade som var ägare av och VD för 6X-koncernen.

Sedan noteringen 2016, då koncernens omsättning var ca 280 MSEK har vi genomfört fem förvärv, inklusive 6X, vilka har adderat totalt över 400 Mkr i omsättning till koncernen. Även framöver avser vi att hålla ett högt förvärvstempo. Grunden i vår förvärvsstrategi är att det skall finnas betydande synergier och kompetensutbyte mellan oss och förvärvade bolag samt givetvis kulturella likheter. Precis som tidigare utvärderar vi förvärv på både våra befintliga och nya geografiska marknader. Med det senaste årets starka utveckling står vi finansiellt rustade att fortsätta vår tillväxtresa.

AFFÄRSUTVECKLING FÖR STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Det är centralt för oss att bevara vår starka position i premiumsegmentet inom kommersiella fastigheter och fibernät (FTTx). Det gör vi bäst genom att fokusera på våra medarbetare och deras utveckling samt genom att utveckla värdeskapande lösningar tillsammans med våra kunder och bibehålla vår roll som kompetenscentrum. Enligt våra medarbetar- och kundundersökningar lyckas vi mycket väl med detta idag men vi strävar efter att bli ännu bättre och arbetar ihärdigt med frågor såsom mångfald och decentraliserat ledarskap. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport som finns tillgänglig på alcadongroup.se.

2019 var ett år då vi optimerade vår organisation och kostnadsstruktur vilket grundlade förutsättningarna för en lönsam tillväxt 2020 då vi gjorde ytterligare framsteg med införandet av ett nytt logistikcentrum, flera nyckel- rekryteringar och ökade bruttomarginaler. Det gör att vi nu står än starkare inför 2021 då fokus för hela koncernen är fortsatt lönsam tillväxt. I högre grad än någonsin utvecklar vi nu nya lösningar inom fibernät och kabelsystem för att stödja vår tillväxtagenda. De satsningar som påbörjades 2020 har fallit väl ut och kommer att fortsätta under 2021. Vårt fokus på data- center är ett bra exempel på detta med en tillväxt på över 40% under 2020.

NÄTVERKSINFRASTRUKTUR – GRUNDEN FÖR ETT DIGITALT OCH HÅLLBART SAMHÄLLE

Alcadon tillhandahåller produkter och kompletta system för att hantera överföring av data både inom fastigheter, mellan fastigheter och mellan städer. Erbjudandet innefattar bland annat kabelsystem för fastigheter men även fiberkabel med tillbehör för kompletta fibernät vid utbyggnad av bredband och 5G.

Med investeringar i en digital infrastruktur med robusta nätverk skapas grunden för ett hållbart samhälle och ökad konkurrenskraft som möjliggör framväxten av Internet of Things (”IoT”), smarta fastigheter och flexibla arbetsplatser. FTTH Council Europe har kunnat påvisa betydande fördelar för ett samhälle som investerar i den digitala infrastrukturen och byter ut koppar mot fiber. Bland annat ser man fördelar som väsentligt högre energieffektivitet, lägre arbetslöshet, lägre underhållskostnader och fler nystartade företag.

Utöver ovan nämnda fördelar är tillväxtförutsättningarna inom nätverksinfrastruktur tydliga med stöd av megatrender. I grunden är det ökade datamängder som styr investeringsbehovet och mängden data väntas öka med 35–50% per år i Europa de kommande åren. För att hantera denna ökning krävs till exempel en utbyggnad av 5G och bredband vilket påverkar vårt affärsområde Fibernät. Ambitiösa statliga mål för bredbandsutbyggnad finns i flertalet länder. I Sverige återstår cirka 30% av investeringarna för att nå fastställda statliga mål medan antalet hushåll med tillgång till bredband i Tyskland väntas mer än sjufaldigas till 2026. Danmark och Norge befinner sig i en utvecklingsfas mellan Sverige och Tyskland. Pandemins följdeffekter väntas dessutom påverka fiberutbyggnad väsentligt när allt fler kräver robust uppkoppling oavsett arbetsplats. En 5G-utbyggnad innebär även cirka 2–6 gånger mer fiber än vid en bredbandsutrullning och betydligt mer jämfört med när 4G-nätet byggdes. Teknologisk utveckling och befolkningstillväxt innebär dessutom generellt att en fiberutbyggnad aldrig blir helt fullständig.

Ökade datamängder påverkar även nätverks- investeringarna i kommersiella fastigheter då cirka 80% av bandbredden nyttjas inomhus. De senaste 10 åren har kabelsystem för kommersiella fastigheter i Europa uppvisat en stadig årlig tillväxt på cirka 7%. Kabelsystemen byts generellt ut minst var 12:e år men också vid omflyttning, ombyggnation och renovering. Teknologisk utveckling förkortar utbytestiden väsentligt över tid och den utvecklingen väntas fortsätta när mängden trådlösa komponenter ökar. Det segment som påverkas mest av ökade datamängder är möjligtvis investeringar i datacenter som väntas öka med 10–25% per år i Norden de kommande åren. En mycket intressant utveckling.

Marknaden uppvisar således en positiv trend och jag är övertygad om att vi är rätt positionerade för att dra nytta av utvecklingen tillsammans med de operatörer, installatörer, byggbolag och datacenter vi arbetar med.

Förutsättningarna för en lönsam tillväxt ser goda ut. Sammantaget kan jag inte vara annat än nöjd med vår prestation under 2020 som blev ett transformativt år i positiv bemärkelse.

Sonny Mirborn

Sonny Mirborn
VD och koncernchef