?> VD har ordet årsredovisning 2019 – Alcadon Group

VD har ordet

Fokus på långsiktigt värdeskapande

Vi lämnar ett år av förändring och anpassning bakom oss för att gå in i nästa utvecklingsfas under 2020 där vi stärker vår konkurrenskraft ytterligare och drar fördel av våra fortsatt starka marknadspositioner.

Trots ett år som präglats av en utmanande marknad, inom framförallt fibernät, så har vi upprätthållit bruttomarginalerna och stärkt våra marknadspositioner. Ett enträget arbete med att effektivisera vårt rörelsekapitalnyttjande resulterade även i ett starkt kassaflöde från rörelsen. Det finns mycket kvar att genomföra för att skapa en starkare utveckling och lönsamhet under de kommande åren. En gedigen handlingsplan finns på plats för att stödja detta arbete och kommer att vara huvudfokus för vår nya koncernledning framöver.
För helåret 2019 minskade vår nettoomsättning med 10,8% till 485,2 MSEK och rörelseresultatet efter avskrivningar med 45,4% till 31,1 MSEK. Försäljningstappet beror till största delen på en svag marknadsutveckling i Sverige inom Fibernät och då primärt bredbandssegmentet. Utvecklingen inom Kommersiella fastighetsnät var mer stabil och vi upplevde en god tillväxt inom Bostadsnät samt på den norska marknaden som helhet. Rörelsemarginalen uppgick till 6,4%, soliditeten till 47,8% och kassaflödet från den löpande verksamhet till 35,6 MSEK medan nettoskulden minskade med 15,3 MSEK och uppgick till 109,9 MSEK.

Vi ser en mer stabil underliggande marknadsutveckling framför oss under 2020 och räknar med att de aktiviteter och satsningar vi nu genomför gradvis under året kommer att ge oss fördelar på marknaden. Spridningen av coronaviruset kommer dock med största sannolikhet att påverka efterfrågan till viss del framöver även om omfattningen av påverkan är svår att bedöma. Våra inköp sker från ett flertal områden globalt och vi har upplevt en del störningar i leveranskedjan senaste tiden. Dessa störningar har än så länge varit hanterbara. I dagsläget är vi rustade för att kunna agera snabbt och vidta adekvata åtgärder för att parera eventuella ytterligare störningar till följd av Coronavirusets utveckling.

FÖRÄNDRINGAR MED UTGÅNGSPUNKT I LÅNGSIKTIG UTHÅLLIGHET OCH KORTSIKTIG OTÅLIGHET

Under året har ett antal åtgärder genomförts för att både stärka Alcadons konkurrenskraft och anpassa verksamheten till den rådande marknaden. Noterbara åtgärder har varit en effektivisering av säljstöds- funktionen och logistikenheten samt införandet av en ny ledningsstruktur och koncernledning. Utöver detta har en starkare produktutvecklingsavdelning formats genom en sammanslagning av bolagets Produkt- och Teknikfunktioner. Vi går därmed in i 2020 med en lägre kostnadsmassa men framförallt en starkare, mer agil och effektiv organisationsstruktur samt en tydlig handlingsplan för fortsatta förbättringar inom flera områden. Under året planerar vi för fortsatta satsningar inom primärt försäljning/marknad, produktutveckling och logistik. Bland annat kommer vi att upprätta en central logistikenhet i Sverige och även erbjuda våra kunder mer segmentsanpassade lösningar. Samtliga förändringar genomförs med ett långsiktigt perspektiv och med syfte att skapa en stark grund för att skala upp verksamheten ytterligare framöver, organiskt och via förvärv.

AFFÄRSUTVECKLING MED FOKUS PÅ MEDARBETARE, ENTREPRENÖRSKAP OCH KOMPETENS

Alcadons kultur präglas av entreprenörskap, försäljningsfokus och en stolthet i att kunna erbjuda marknaden en gedigen kompetens inom infrastruktur för nätverk, oavsett applikation. Det är vårt mål att utmärka oss som specialister och kompetenscentrum inom nätverksinfrastruktur och då måste vi utgå från våra medarbetare. Det kommer att gynna våra kunder och därmed vår position på marknaden. Beslutsfattandet inom Alcadon är i hög grad decentraliserat med utgångspunkt i ett stort förtroende för våra med arbetares kompetens och engagemang. Medarbetarundersökningar visar att vår personal i mycket hög utsträckning är både engagerade och motiverade vilket också fått följdeffekten att vi har en mycket låg personalomsättning och sjukfrånvaro. I förlängningen är vi övertygade att detta bidrar till vår starka marknadsposition.

MARKNADEN INOM NÄTVERKSINFRASTRUKTUR STÅR INFÖR BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR UNDER EN LÅNG TID FRAMÖVER

Marknaden står inför ett skifte mot kraftigt ökade datamängder, en evolution som pågått under en lång tid men sker i allt snabbare takt. Högre krav ställs idag på både myndigheter, kommuner och företag att investera i en mer effektiv infrastruktur för överföring och hantering av data för att bibehålla eller öka konkurrenskraften och dra nytta av de möjligheter som skapas med introduktionen av till exempel 5G. Idag har vi i Norden och Europa som helhet halkat efter i utvecklingen när det gäller att skapa framtida digitala förutsättningar i samhället när utbyggnaden av 5G dragit ut på tiden.

Betydande investeringar måste genomföras under de närmaste åren och för att skapa en hållbar infrastruktur över tid är vi övertygade om att både kommersiella- och publika aktörer, installatörer och slutkunder, i allt högre utsträckning kommer att premiera kvalitet och kompetens hos sina systempartners.

Effektiva nätverk för dataöverföring är idag en tydlig förutsättning för bland annat Internet of Things (”IoT”) och smarta fastigheter. Utvecklingen inom smarta fastigheter och den framväxande betydelsen av IoT och Power-over-Ethernet skapar också ytterligare möjligheter när strömförsörjning och nätverksuppkoppling sammanförs. När system med allt fler uppkopplade enheter blir mer komplexa och krav på säkerhet och tillförlitlighet ökar så är trenden också att efterfrågan på kompletta system och lösningar ökar. Detta gynnar specialiserade systemleverantörer som Alcadon.

Vår exponering är idag bred inom vår nisch, med fokus på nätverksinfrastruktur inom fastigheter samt infrastruktur som binder samman städer, företag och hushåll vilket möjliggör robusta och flexibla nätverk anpassade för ett allt mer uppkopplat samhälle.

Sonny Mirborn

Sonny Mirborn
VD och koncernchef

Med en stark marknadsposition och en kontinuerlig utveckling av marknadsanpassade lösningar för överföring och hantering av data så står vi väl rustade inför framtiden.