VD har ordet

  • Strategiskt förvärv i Norge, integration påbörjad
  • Alcadons försäljning inom kärnaffären och av egna varumärken fortsätter öka
  • Fortsatta förseningar i Bredbandsmarknaden för hem (FTTH) dämpar tillfälligt omsättningen
  • Attraktiv refinansiering på plats


Strategiskt förvärv i Norge

Under Q2 har vi förvärvat CableCom som har sin största verksamhet i Norge samt även en mindre verksamhet i Sverige. Bolagen kompletterar varandra mycket väl, med Alcadons produktportfölj och egna varumärke ECS blir vi tillsammans med CableCom en komplett och nu ännu starkare aktör på den norska marknaden. Vi ser även möjligheter till synergier på den svenska marknaden där CableCom sedan många år är verksamt inom vissa nischer. Personalen i CableCom har väsentlig kunskap om branschen och har varit verksamma under lång tid och utgör ett starkt komplement till vår redan kompetenta personal i Norge som nu mer än dubbleras i antal från 7 till 15 personer. Framförallt så ökar vi marknadsnärvaron med fler kontor i Norge där vi tidigare har haft mest fokus på Oslo-regionen och sprider oss geografiskt till flera städer i Norge. Integrationen är påbörjad med CableCom i Norge och kommer att fördjupas under Q3 samt slutföras under Q4. Vi räknar med att synergier realiseras framförallt under första halvåret 2019.

Vi arbetar även fortsatt med våra tidigare förvärv i Sverige för att ta fram ytterligare synergier och strukturvärden samt stärka upp bolaget/gruppen för att klara en omsättningsökning både via nya förvärv och genom fortsatt organisk tillväxt.

Alcadons kärnaffär fortsätter leverera

I Q2 har vi haft en stark försäljning av vår kärnaffär, datanät med koppar och fiber för kommersiella fastigheter där våra egna varumärken utgör en viktig del.  Även våra övriga affärsområden går bra, det är bara under just FTTH området vi känner av en nedgång.

Våra egna varumärken fortsätter att öka både avseende omsättning och täckningsbidrag. ECS (European Cabling Systems) utgör 25 procent av omsättningen och det nya varumärket DC-line som är riktat till bostadsnäts-projekten utgör 7 procent av omsättningen. Våra varumärken utgör därmed tillsammans 32 procent av omsättningen under Q2 och 30 procent av omsättningen för perioden jan-jun 2018.

Förseningar i bredbandsmarknaden dämpar tillfälligt omsättningen

En kall vinter har som vi tidigare rapporterat hållit tillbaka leveranserna av fiber inom bredbandsutbyggnaden (FTTH) under Q1. Men istället för att åter ta fart under Q2 har vi sett fortsatta förseningar då flera av de större aktörerna skjutit upp många stora projekt. Detta har givetvis påverkat även oss på Alcadon. Vi ställde snabbt om och har tillsammans med våra kunder fokuserat extra på Alcadons kärnaffär, datanät med koppar och fiber för kommersiella fastigheter. Jag tycker att vi därmed visar att vi kan agera snabbt efter förändrade marknadsförhållanden. Så trots en snabb inbromsning på bredbandsmarknaden klarar vi oss väl på våra övriga affärsområden som fortsätter att öka.

Även om vi sammantaget inte haft samma tillväxttakt detta kvartal tycker jag ändå vi visar styrka vilket är motiverande och viktigt även för vår egen personal. Summerat så är detta vårt historiskt bästa första halvårsresultat (jan–jun). Givetvis hade vi betydligt högre förväntningar på Q2 men har påverkats av marknads-faktorer som bolaget inte själv styr över. Vi är övertygade om att bredband för hemma-marknaden tar fart igen men oavsett den så är vi starkt rustade för framtiden.

Ny långsiktig finansiering på plats

I juli månad ersatte vi obligationen på 140 MSEK med en bankkredit hos SHB som varit Alcadons huvudbank under en lång period. Vi säkerställer med detta en långfristig finansiering till en betydligt lägre årskostnad än Alcadon haft de senaste åren. Den löpande årliga räntekostnaden framgent beräknas minska med 3,7 MSEK och medför en engångskostnad om 2,9 MSEK som kommer att belasta koncernens finansnetto under Q3 2018.

Alcadon 30 år

Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt bra 2018 där bolaget nu fyller 30 år och vi samtidigt lanserar det nya Alcadon som står starkare rustat än någonsin tidigare för många spännande och utmanande år framöver.

Pierre Fors

Verkställande direktör

Alcadon Group AB

Omsättning och resultat
Vänligen se våra finansiella rapporter.