VD har ordet

  • Stark inledning på 2018
  • 12 % organisk tillväxt i kvartalet
  • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 18,6 (14,1) MSEK
  • Resultat per aktie 0,79 (0,56) SEK

EN STARK INLEDNING PÅ 2018
I det första kvartalet har de flesta av våra områden levererat enligt plan. En kall vinter har tillfälligt hållit tillbaka leveranserna av fiber inom framför allt bredbandsutbyggnaden. Detta har kompenserats av en stark försäljning av våra egna varumärken som fortsätter att öka. ECS (European Cabling Systems) utgör 24 procent av omsättningen och det nya varumärket DC-line som är riktat till bostadsnäts-projekten utgör 6 procent av omsättningen. Våra varumärken utgör därmed tillsammans 30 procent av omsättningen.
Vi fortsätter jobba med att få fram alla synergier efter våra två förvärv samt med fokus på att förbättra och förstärka organisation för att säkra strukturvärden och vara förberedda inför nya eventuella nya förvärv.

LÖNSAM TILLVÄXT
Försäljningen under kvartalet uppgick till 149,6 (128,1) MSEK vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2017. Varav 12 procent organisk tillväxt inräknat Svagströmsmateriel försäljning för Q1 2017.
EBIT för kvartalet uppgick till 18,6 (14,1) MSEK. Ökningen av rörelseresultat uppgick till 32 procent.
EBIT-marginalen uppgick till 12 (11) procent.
Soliditeten har under kvartalet förbättrats från 39 procent till 43 procent.
Vinsten per aktie under kvartalet uppgick till 0,79 kr jämfört med 0,56 kr föregående år.

FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD
Verksamheten har fortsatt påverkats gynnsamt av en positiv konjunktur som bidragit till en god försäljningsutveckling och ett starkt resultat. Vi ser en fortsatt jämn och stabil ökning överlag även om just bredbands-utbyggnaden påverkats negativt av den kalla vintern. Parallellt fortsätter vi förberedande organisatoriskt arbete delvis kopplat till förberedelser för fler förvärv under kommande år.
Vi fortsätter även att stärka bolagets marknadsposition, infrastruktur för nätverk och system för data- och telekommunikation. Sverige och delar av den övriga nordiska marknaden befinner sig i en expansiv fiber-/bredbandsutbyggnad som vi bedömer kommer fortsätta i flera år framåt. Vi ser även flera datahallsprojekt under 2018 och här ser vi en ännu större ökning 2019, även 5G-utbyggnaden finns framför oss. Min uppfattning är att marknaden och framtiden för Alcadon ser fortsatt positiv ut.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt bra 2018 där bolaget nu fyller 30 år och vi samtidigt lanserar det nya Alcadon som står starkare rustat än någonsin tidigare för många spännande och utmanande år framöver.

Pierre Fors
Verkställande direktör
Alcadon Group AB

 

Omsättning och resultat
Vänligen se våra finansiella rapporter.